Herlufmagle badminton klub

Vedtægter for Herlufmagle Badminton Klub

 

§ 1. Navn & hjemsted.

Stk. 1. Klubbens navn er: Herlufmagle Badminton Klub. I forkortet form: HBK

Stk. 2. Klubben har registreret domænet: herlufmaglebk.dk

Stk. 3. Klubben er hjemmehørende i Næstved kommune, Region Sjælland. Ændret på ordinær generalforsamling den 20. marts 2007 på baggrund af kommunalreformen 1. januar 2007, tidligere Suså Kommune, Storstrøms Amt.

Stk. 4. Klubben er stiftet den 12. maj 2003, som følge af nedlæggelse af Herlufmagle Gymnastik og Idrætsforening, stiftet i februar 1946 ved en sammenslutning af Herlufmagle Gymnastikforening, stiftet 1904, og Herlufmagle Idrætsforening, stiftet 1928.

 

§ 2. Formål.

Klubben har til formål, i rammen af et forpligtigende fællesskab:

• At organisere holdbaseret bredde- og turneringsidræt for børn, unge og voksne.

• At tilskynde børn og unge til at deltage i foreningsarbejde og organisering af aktiviteterne.

• At organisere tværgående aktiviteter og samvær til styrkelse af fællesskabet mellem medlemmer, forældre og beboere i klubbens virkeområde.

 

§ 3. Forhold til andre organisationer.

Stk. 1. Klubben er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI, gennem medlemskab af DGI Storstrømmen. Ændret på ordinær generalforsamling den 20. marts 2007 på baggrund af tidligere navne var DGI Præstø Amt. Medlemskabet forpligtiger klubben til at efterleve vedtægter for DGI.

Stk. 2. Klubben er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, DIF, gennem medlemskab af Danmarks Badminton Forbund, DBF. Ændret på ordinær generalforsamling den 20. marts 2007 på baggrund af tidligere navne var Dansk badminton Forbund, DBF. Medlemskabet forpligtiger klubben til at efterleve vedtægter for DIF og DBF.

 

§ 4. Medlemskab.

Stk. 1. Som medlem kan optages børn og voksne, der kan godkendes af bestyrelsen og som accepterer foreningens formål og vedtægter, samt betaler det af generalforsamlingen godkendte kontingent.

Stk. 2. Som passive medlemmer kan optages børn og voksne, der kan godkendes af bestyrelsen og som accepterer foreningens formål og vedtægter. Dog kan disse ikke deltage i nogen form for konkurrence, træning eller motion.

Stk. 3. Bestyrelsen kan nægte godkendelse af en person som medlem, såfremt der er udvist en adfærd, som er uforenelig med foreningens formål, omdømme eller øvrige medlemmers krav om tryghed og velfærd i forbindelse med deres medlemskab.

Stk. 4. Bestyrelsen kan endvidere nægte godkendelse af en person som medlem, indtil et uafklaret forhold, med relation til klubbens forpligtigelser jf. § 3, er bragt i orden.

Stk. 5. Ved indmeldelsen skal oplyses fulde navn, postadresse, email adresse samt fødselsdato og -år. E-mail adresse tilføjet på ordinær generalforsamling 20. marts 2007, for at blive nutidig. Medlemmet er forpligtiget til at meddele klubben ændringer vedr. navn eller adresse og e-mail adresse.

Stk. 6. Manglende betaling af kontingent vil, efter 8 dages skriftligt varsel, medføre udelukkelse fra klubbens aktiviteter indtil betaling er modtaget.

Stk. 7. Kvittering for betalt kontingent er samtidig gyldigt medlemsbevis.

Stk. 8. Såfremt et medlem ønsker at udtræde af klubben, skal dette snarest muligt meddeles klubben skriftligt. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

§ 5. Æresmedlemmer.

Stk. 1. Som æresmedlem kan indstilles enhver person, der har gjort et stort og nyttigt arbejde for klubben.

Stk. 2. Den motiverende indstilling om udnævnelse af en person til æresmedlem, skal skriftligt forelægges bestyrelsen.

Stk. 3. Efter bestyrelsens positive overvejelser, kan udnævnelse finde sted på førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Æresmedlemmer fritages for at betale kontingent.

 

§ 6. Klubbens ledelse.

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen vil forsøge at inddrage 2 ungdomsmedlemmer - medlemmer mellem 16 og 18 år - i bestyrelsens arbejde.

Stk. 3. Ovennævnte ungdomsmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 4. Formanden og næstformanden vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen skal i givet fald udfærdige en skriftlig vejledning for udvalgets arbejde, herunder tage stilling til varigheden af opgaven og evt. økonomi.

Stk. 6. Der udarbejdes beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne.

Stk. 7. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når denne finder det relevant, dog kan mindst 2 medlemmer begære bestyrelsen indkaldt.

Stk. 8. Såfremt formanden ikke kan fungere valgperioden ud, indtræder næstformanden i dennes sted til den førstkommende generalforsamling. På denne generalforsamling foretages suppleringsvalg for den eventuelt resterende periode.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer fritages for at betale kontingent.

 

§ 7. Klubbens tegning.

Stk. 1. Klubben tegnes i den daglige drift ved underskrift af formanden.

Stk. 2. Kassereren er bemyndiget til med egen underskrift at foretage driftsmæssige betalinger, samt betalinger autoriseret ved beslutning truffet på bestyrelsesmøder og dokumenteret i referater fra disse.

Stk. 3. Ved nyanskaffelse af løsøre, som fordrer optagelse af lån eller som på anden vis forpligtiger klubben ud over et regnskabsår, kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 4. Køb eller salg af fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling og den samlede bestyrelse skal underskrive.

Stk. 5. Bestyrelsen og medlemmerne hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtigelser. Klubben hæfter udelukkende med sin formue.

 

§ 8. Klubbens økonomi.

Stk. 1. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at klubben drives på et økonomisk forsvarligt grundlag.

Stk. 3. Kassereren fører løbende foreningens regnskab, herunder kassebog udvisende den kontante kassebeholdning.

Stk. 4. Revisorerne og bestyrelsen kan til enhver tid forlange regnskab og bilag forelagt til kontrol.

Stk. 5. Bestyrelsen udarbejder budget, der forelægges og behandles på generalforsamlingen samtidig med regnskabet.

Stk. 6. Regnskabet afsluttes og afstemmes inden 15. februar, hvor det afleveres, incl. bilag, kontoopgørelser m.v., til de valgte revisorer, der reviderer og kommenterer regnskabet inden 1. marts.

 

§ 9. Generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes årligt i sidste halvdel af marts måned, og er åben for alle klubbens medlemmer.

Stk. 3. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af mail, sms eller lignende til klubbens medlemmer.

Alternativt kan bestyrelsen vælge at indkalde ved annoncering i lokal husstandsomdelt ugeavis eller tilsvarende.

I indkaldelsen skal angives hvor dagsorden og øvrige oplysninger kan findes (hjemmeside, opslag eller lign.), hvis disse oplysninger ikke fremgår af indkaldelsen.

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.

4. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.

7. Eventuelt.

Stk. 6. Referenten udarbejder beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Referatet afleveres til bestyrelsen.

 

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun foretages på en lovligt indvarslet generalforsamling, når dette har været oplyst i indkaldelsen, og når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

 

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen skønner dette påkrævet, eller når mindst 20 af medlemmerne skriftligt anmoder herom.

Stk. 2. Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal være bilagt motiveret forslag til dagsorden.

Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages som for ordinær generalforsamling, senest 4 uger efter kravet er fremsat. Såfremt særlige forhold betinger dette kan varslet nedsættes til 7 dage.

Stk. 4. Referenten udarbejder beslutningsreferat fra den ekstraordinære generalforsamling. Referatet afleveres til bestyrelsen.

 

§ 12. Valg.

Stk. 1. Stemmeberettigede er alle medlemmer, såvel aktive som passive, der er fyldt 16 år. Forældre til medlemmer under 16 år har stemmeret på medlemmets vegne, dog kun en stemme pr. medlem.

Stk. 2. Der kan ikke stemmes pr. brev eller fuldmagt.

Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer). Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 4. Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foretages skriftligt, såfremt et medlem kræver dette.

Stk. 5. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år, samt forældre til medlemmer under 18 år.

Stk. 6. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Formanden samt halvdelen af bestyrelsen vælges i lige år. Næstformanden samt de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Der vælges endvidere en bestyrelsessuppleant for 1 år.

Stk. 7. Valg som revisor er gældende for 2 år, og der vælges en revisor hvert år. Endvidere vælges en revisorsuppleant for et år.

Stk. 8. Der kan foretages genvalg til bestyrelsen.

 

§ 13. Klubbens ophør.

Stk. 1. Nedlæggelse af klubben kan kun finde sted, hvis dette vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers og højst 6 ugers mellemrum. Det kræver på begge generalforsamlinger at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Stk. 2. I tilfælde af klubbens nedlæggelse skal aktiver og evt. formue primært anvendes til fremme af idrætten i Herlufmagle området, alternativt i Suså kommune.

Stk. 3. Den sidste af disse generalforsamlinger beslutter efter oplæg fra bestyrelsen - hvorledes klubbens inventar, løsøre og eventuelle formue skal disponeres i henhold til stk. 2.

 

Autorisation.

Vedtægtsændringerne godkendt på den ordinære generalforsamling den 23. marts 2010 i Herlufmaglehallen, 4160 Herlufmagle.

Dirigent Formand

Bjørn Hansen Benny Jacobsen

 

Vedtægtsændringerne godkendt på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2007 i Herlufmaglehallen, 4160 Herlufmagle.

Dirigent Formand

Bjørn Hansen Kim Hansen

 

Vedtægterne godkendt på den stiftende generalforsamling den 12. maj 2003 i Herlufmaglehallen, 4160 Herlufmagle.

Dirigent Formand

Mona Olsgaard Kim Hansen